Latest News Sinhala

නවතම Huawei Y7P සඳහා දීප ව්‍යාප්ත සේවා මධ්‍යස්ථාන තුළින් විශිෂ්ඨ සේවාවක්

ජංගම දුරකථන තාක්ෂණයේ නවොත්පාදකයන් වන Huawei විසින්  සිය Y පරපුරේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන මාදිලි පෙළ  අතරට නවතම Y7P ස්මාර්ට් දුරකථනය හඳුන්වා දීම පසුගියදා සිදු කරන ලදී. වෙළද පොළ වෙත හඳුන්වා දීමත් සමඟ ඉහළ පාරිභෝගික ආකර්ෂණයකට ලක් වූ Y7P එදිනෙදා ජංගම දුරකථන කාර්යයන් සඳහා වඩාත් උචිත සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් සුවිශේෂී ස්මාර්ට් දුරකථන මාදිළියකි. Huawei ස්මාර්ට් […]

Latest News English

Healthy Living assured with ‘Union Lifestyle Bonus’ Wellness Promotion

Encouraging life insurance policyholders to enjoy life and lead healthier lifestyles, the innovative Union Assurance’s ‘Union Lifestyle Bonus’ offers an impressive range of wellness–related discounts. Nurturing the wellbeing of life insurance policyholders, the Union Lifestyle Bonus campaign offers invaluable discounts through the Nawaloka Premier Wellness Centre, and leading opticians Eric Rajapaksha and Vision Care. At […]

Latest News English

Embracing new technology is paramount for Sri Lanka and HMS is taking the lead

By Ransika De Silva, Director / Founder of PayMaster Technology has expanded its roots to the field of Finance with promising signs of a cashless world. An often-heard term, Fintech has taken the center-stage for financial services with many companies at present turning towards the same for leveraging profits and productivity. Fintech culture has ushered […]

Latest News English

“Huawei Mobile Service and Huawei App Gallery plays a critical role in stiffening Data and Privacy”- Cyber Security Specialist, Asela Waidyalankara

Cyber security is a major concern in this tech era where people are too overwhelmed with technology to the extent that they tend to feel safer in the face of technology. Emerging technologies like Artificial Intelligence (AI), Blockchain, and Quantum Computing have facilitated the millennials with the luxury of automating their work, at the same […]

Latest News English

Huawei Announces a Range of New 5G Products in Barcelona, Accelerating All-Scenario Seamless AI Life Strategy

Huawei Consumer Business Group (BG) recently hosted a virtual launch in Barcelona, Spain, during which it announced a series of new 5G products and a strategy that demonstrate the full capabilities of its all-scenario ecosystem. The key products announced include, Huawei Mate Xs, an evolution of the foldable device featuring cutting-edge hardware and software, Huawei […]

Latest News Sinhala

ලංකාසෝයි මිරිස් මාළු හා අලකරිය සෝයා නිෂ්පාදන

කන්වීනියන්ස් ෆුඩ්ස් (ලංකා) පී.එල්.සී සමාගම ගෙන එන රටේම විශ්වාසයේ රස මුද්‍රාව වන ලංකාසෝයි නිෂ්පාදන පෙළෙහි නවතම සෝයා නිෂ්පාදන දෙකක් පසුගියදා වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කෙරිණි. සුවිශේෂී රසයෙන් යුතු, ලංකාසෝයි මිරිස් මාළු හා ලංකාසෝයි අලකරිය මෑතදී පාරිභෝගිකයින් අතට පත් කෙරුණු එම නිෂ්පාදන ද්විත්වයයි. මෙම ලංකාසෝයි නිෂ්පාදන ද්විත්වයම වෙනස් රසයෙන් යුක්තව අලුත් අත්දැකීමක් ගෙන එන නිසා රට පුරා […]

Latest News English

Sri Lanka Corporate Health and Productivity Awards 2020: Drives Change by Upholding Health and Wellness Practices

‘’Sri Lanka Corporate Health and Productivity Awards 2020’’ conducted by the Chamber of Young Lankan Entrepreneurs (COYLE) in collaboration with Japan External Trade Organization (JETRO) was held recently at BMICH. H.E Akira Sugiyama, Ambassador of Japan to Sri Lanka attended the showpiece event as the chief guest and Aminda Rodrigo, Chairman of COYLE also attended […]

Latest News English

‘Union Lifestyle Bonus’ helps customers stay connected with amazing tech deals

Ensuing customers remain connected and abreast with technology, the innovative ‘Union Lifestyle Bonus’ promotional campaign launched by Union Assurance offers policyholders amazing tech deals. John Keells Office Automation (JKOA), the market leader in office automation solutions, with a product portfolio that includes renowned global brands such as Samsung, Toshiba and Hitachi is providing attractive discounts […]

Latest News English

More than 875 International, Domestic exhibitors at the biggest wood industry show INDIAWOOD 2020

The 11th edition of INDIAWOOD, organised by NürnbergMesse, is the region’s biggest knowledge sharing show for furniture manufacturing machinery, raw materials, panels, hardware, components and accessories. It will be held from February 27-March 2, 2020at Bangalore International Exhibition Centre, Bengaluru, India. The five-day mega show will focus on carpentry, skilling, innovation, automation and digitalization with […]

Latest News English

HUTCH announces completion of its island-wide network coverage expansion and 4G roll-out

Unveiling a pivotal achievement post its strategic acquisition of Etisalat Lanka (Pvt) Ltd., in 2018, Hutchison Telecommunications Lanka (Pvt) Ltd, today announced the successful completion of the merger between the two networks and smooth migration of customers from multiple systems to one of world-class unified system. Senior officials from the local subsidiary of global telecommunication […]